Медиумот за дигиталната генерација Види Вака јавно ја објави својата уредувачка политика (линк до политиката) и со

October 24, 2018

The Council of Media Ethics awarded Vidi Vaka’s team with the prize for the best journalistic story for their documentary "Pickers". Vidi Vaka won the third place award in the competition for best journalistic stories in the area of social life, with a particular focus on the promotion of human rights and promotion of the rights of the socially vulnerable and marginalized groups.

October 24, 2018

Тимот на Види Вака освои награда од Советот за етика во медиумите за најдобра новинарска сторија за документарниот филм „Собирачи“. Види Вака ја доби третата награда на конкурсот за најдобри новинарски стории од сферата на општествено – социјалниот живот, со фокус на унапредувањето на човековите права и промовирањето на правата на социјално ранливите и маргинализирани групи.

October 05, 2018

Тимот на Види Вака ја доби наградата „Гласник на невидливите“ за документарниот филм „Собирачи“.
Оваа награда е благодарност за новинарите кои пишуваат за социјални теми, поврзани со сиромаштија и социјална исклученост давајќи им глас на луѓето кои ретко имаат можност јавно да зборуваат за проблемите и се речиси општествено невидливи.

April 02, 2018
X